YmpäristöpolitiikkaValidia Asumisen ympäristötyön päämääränä on vähentää toiminnasta aiheutuneita haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistää kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Arvioimme säännöllisesti toimintamme ympäristönäkökohtia. Näkökohdat muodostavat pohjan ympäristötavoitteiden ja ohjelmien asettamiselle. Mittaamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja teemme toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arvioimme säännöllisesti toimintaamme liittyviä ympäristöriskejä ja ennalta ehkäisemme niitä jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen.

Edellytämme toimittajiltamme ja sopimuskumppaneiltamme vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta saada opastusta ympäristöasioiden huomioon ottamisessa.

Noudatamme tinkimättömästi lakisääteisiä vaatimuksia ja muita organisaatioon kohdistuvia sitovia velvoitteita sekä yhtiömme arvoja.