Servicesedel

På Validia Boende kan servicesedeln användas för t.ex. hemvård och hemsjukvård, tjänster under närståendevårdarens ledighet, personlig assistens och dagverksamhet. Servicesedeln används också vid intensifierat serviceboende för äldre personer och personer med grava funktionshinder.
Servicesedeln delas ut av hälsostationen, socialverket och övriga serviceenheter i den kommun där du är bosatt. De ger också närmare information om servicesedeln.

Servicesedeln används för Validia Boende i bland annat följande städer och samkommuner:
Helsingfors, Esbo, Vanda, Tavastehus, Åbo, S:t Karins, Tammerfors, Kangasala, Jyväskylä, Sastamala, S:t Michel, samkommunen för social- och hälsovård i Övre Savolax, Kuopio, Vasa, samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland, Uleåborg.

Mer information om användningen av servicesedeln ger

Vad är en servicesedel?

Servicesedeln är ett sätt för kommunerna att ordna tjänster. Kommunerna bestämmer var servicesedeln får användas, och den beviljas klienter som har ett konstaterat behov av social- och hälsovårdstjänster. Tack vare servicesedeln får den som använder social- och hälsovårdstjänster större valfrihet och kan själv välja vilken serviceproducent som ska tillhandahålla de tjänster som behövs.

Då klienten har beviljats en servicesedel väljer han eller hon en serviceproducent ur det register över serviceproducenter som kommunen upprätthåller. Registret kan vara elektroniskt (t.ex. psop.fi, smartum.fi, palse.fi) eller en förteckning över serviceproducenter på kommunens webbplats. Klienten kontaktar serviceproducenten och ingår ett avtal om de tjänster som han eller hon behöver.

Servicesedeln kan vara lika stor för alla eller inkomstbunden, vilket betyder att sedelns värde beror på klientens inkomster. Sedeln ska till fullo täcka kostnaderna för de tjänster som enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska vara avgiftsfria för klienten. Sådana tjänster är t.ex. personlig assistans och serviceboende enligt handikappservicelagen.