Heltäckande serviceboende – då funktionsnedsättningarna är omfattande

Ett heltäckande serviceboende är avsett för klienter som förutom fysiska funktionsnedsättningar även har flera omfattande funktionsnedsättningar som försvårar ett självständigt liv. Det kan vara fråga om psykiska störningar, alkohol- eller drogberoende, sociala problem eller minskad kognitiv förmåga. I ett hinderfritt Validia-hus får klienten stöd från den mångprofessionella personalen och kan leva sitt liv så självständigt och tryggt som möjligt.

Det heltäckande serviceboendet innebär serviceboende dygnet runt, som kompletteras med den specialkompetens som funktionshindren och sjukdomarna kräver. Det nya klientorienterade boendet framhåller en verksamhet där klienten få vara delaktig och påverka sitt eget liv – med ett mångprofessionellt expertnätverk som stöd.

Till att börja med gör vi en övergripande kartläggning av klientens funktionsförmåga samt behovet av hjälp och vägledning. Utifrån kartläggningen ordnar vi de individuella boendetjänsterna för klienten.

Tryggt boende och hinderfrihet har beaktats i planeringen av verksamhetsmiljön och bostäderna vad gäller både de boende och personalen. Med ett eget hem har klienten möjlighet att leva i fred.

I verksamheten betonas gemenskap, delaktighet och trygghet

I ett heltäckande serviceboende betonas den kollektiva vården och verksamheten. Våra klienter deltar i planeringen av vardagen och i vardagssysslorna, utan att glömma vardagens rutiner. De praktiska dagliga rutinerna har stor betydelse för den boende. De hjälper till att både öka klientens medverkan och träna upp funktionsförmågan på nytt.

Vår personal är specialiserad på att möta krävande klienter, att förstå det förändrade beteendet som orsakas av hjärnskador samt att arbeta på ett utvärderande, målorienterat och klientinriktat sätt.

Alternativ för heltäckande serviceboende

Förberedande boende präglat av deltagande

För klienter vars agentskap och rehabilitering kan främjas och upprätthållas. Målet är rehabilitering av klienten för att han eller hon ska kunna flytta till ett lättare boende med mindre betungande tjänster.

Meningsfullt och tryggt boende

För klienter vars funktionsförmåga är nedsatt säkerställs boende och ett meningsfullt liv i en praktisk verksamhetsmiljö.

Är du intresserad av heltäckande serviceboenden?

Kontakta handikappservicen eller socialväsendet i din kommun för att avtala om serviceboende. Klientens boende och servicehelhet avtals individuellt tillsammans med den betalande instansen. Du kan få mer information även från Validia-husen i Haapaniemi och Lintukorpi eller vår kundtjänst.

Klienten bekostar själv de sedvanliga utgifterna i anslutning till ett normalt liv, såsom hyra, måltidskostnader, läkemedel och hälsovårdsbesök.


KOMMER SNART: Heltäckande serviceboende som öppen tjänst

Vi vidareutvecklar servicen: under år 2017 kommer vi att erbjuda heltäckande serviceboende även som öppen tjänst, i kundernas egna hem i närheten av Validia-huset.

I tjänsten ingår

  • en kundspecifik omfattande utredning av servicebehovet
  • enligt resultatet från utredningen erbjuds skräddarsydda 24/7-tjänster i det egna hemmet
  • stöd från det multiprofessionella nätverket
  • teknologiska lösningar som bidrar till säkerhet, gemenskap och rehabilitering


Mer information:
expert Paula Tapani, tfn 040 739 7949